Demokratifonden

Demokratifonden

Demokratifonden

Vi delar ut bidrag till ungdomsdrivna projekt som stärker ungas inflytande och delaktighet.

Som en del av det arbetet ansvarar vi för Demokratifonden. Demokratifonden erbjuder finansiering till organisationer som arbetar för att stärka ungas plats i demokratin.

Unga är mer engagerade i samhället än någonsin. Samtidigt känner många unga att deras möjligheter att påverka samhället är få. Därför vill vi stötta organisationer som, precis som vi, arbetar för att stärka ungas plats i demokratin. Göra det möjligt för fler att påverka beslut som rör dem. För att få riktigt genomslag måste arbetet vara ungdomsdrivet och utgå från de som berörs. Vi vill tända gnistan av intresse som finns där ute, och bidra till att fler unga kräver sina demokratiska rättigheter.

Är du intresserad av att söka stöd genom Demokratifonden?

Kolla om du matchar grundförutsättningarna nedan:

 • Ni behöver dela våra värderingar: att alla människor är lika mycket värda och att ingen får diskrimineras, trakasseras eller utsättas för kränkande särbehandling.
 • Ni behöver dela vår syn på barn och unga: att alla är egna individer och rättighetsbärare såsom de beskrivs i Barnkonventionen, Agenda 2030 och regeringens ungdomspolitiska mål.
 • Att barn och unga är delaktiga i delar eller hela projektet.
 • Målgruppen i projektet behöver vara barn och unga, upp till 25 år, boende i Sverige.
 • Ni är en stiftelse eller en ideell förening. Demokratifonden har inte möjlighet att ge bidrag till privatpersoner, en kommun eller en ekonomisk förening.
 • Det behöver finnas någon på organisationen som har ansvar för, och avsatt tid, att arbeta med projektet.
 • Organisationen är politiskt och religiöst obunden.
 • Projektet når minst ett av följande mål för unga:
 • Att deltagarna får ett ökat engagemang och intresse för samhällsutveckling/demokrati.
 • Att deltagarna ökar sin kunskap om sina demokratiska rättigheter.
 • Att deltagarna får verktyg för hur en kan bidra till samhällsförändring.
 • Att deltagarna får ett ökat förtroendet för samhällsdemokratin.
 • Att deltagarna kan agera för, och delta i, samhällsutveckling.

Har du checkat i alla grundförutsättningar och vill söka stöd genom Demokratifonden?

Ansökan är öppen till och med
31 augusti.

Ansök här

Projekten vi stöder

Under 2022 stöttar Youth 2030 Movement 16 organisationer och deras projekt via Demokratifonden. Organisationerna representerar många olika sakfrågor, unga med olika erfarenheter, olika stora organisationer, organisationer som funnits olika lång tid och som finns spridda över hela Sverige.

Sáminuorra
Sáminuorra är den samiska riksungdomsorganisationen i den svenska delen av Sápmi. De arbetar för att tillvarata och främja samiska ungdomars intressen och rättigheter. I sitt projekt ska de närvara under Almedalen för att stärka sina medlemmars plats i demokratin.

PUSH Sverige
PUSH Sverige samlar unga i Sverige som vill se en hållbar värld. I sitt projekt närvarar de vid GOP26, klimattoppmötet i Glasgow 2021, med unga observatörer. Dessutom utbildar de unga klimatledare inom sitt utbildningsprogram PUSH-akademien.

Tillsammans i Förening
Tillsammans i förening stärker barn och ungas organisering och engagemang. I sitt projekt är målet att öka ungdomsrådens möjlighet till att mötas i Malmö, Höör och Östra Göinge. Att kunna träffas mer, ökar möjligheten för unga att påverka där de bor.

Gävles romska förening
Gävles romska förening erbjuder en mötesplats för romer med fokus på barn och unga. De stärker barn och unga att vara öppna med sin romska identitet samt ökar kunskapen om rättigheterna som en nationell minoritet. I sitt projekt ska de stärka unga romer, besöka 10 kommuner inom Gävleborgs län för att uppmärksamma romska barn och unga på romska högtider och traditionella dagar, ordna tematräffar kring rättigheter, skyldigheter samt vad som händer om ens rättigheter inte blir tillgodosedda.

Unga med synnedsättning
Unga med synnedsättning är en intressepolitisk organisation, av och för unga med synnedsättning. I sitt projekt ska de anordna en påverkanskonferens där de tillsammans med sina medlemmar arbetar med ett gemensamt valprogram inför valet 2022. Dessutom trycker de materialet i punktskrift.

Möllans Basement
Möllans Basement erbjuder sysselsättning, arbets- och studieförberedande träning, nätverksmöten och en social gemenskap för unga i Malmö. I sitt projekt anordnar de ett demokratiläger där unga deltagare under 3 dagar erbjuds workshops, föreläsningar och teambuildning.

Alla projekt

Afroinstitutionen
Afroinstitutionen stöttar, bildar och stärker afrosvenskar genom projekt som lyfter afrosvenska perspektiv och afrosvensk representation. De skapar också rum där det afrosvenska narrativet får vara i fokus. I sitt projekt bygger de en virtuell plats, en institution, där ungdomar får ta del av svart historia på ett interaktivt och engagerande sätt.

Elevernas riksförbund
Elevernas riksförbund samlar och stärker elever i demokratiska forum, representerar och för fram elevers röst och värnar elevers rättigheter. I sitt projekt ska de ordna en utbildningshelg under valåret där unga engagerade i skolfrågor tillsammans kan stärka sina röster. Fokus kommer att vara på de allmänna valen och ungas delaktighet i demokratin.

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent arbetar för att påverka attityder och beteende och därmed minska nedskräpningen. I sitt projekt deltar de med ett digitalt eller fysiskt escape room under klimatmötet Stockholm+50 i juni 2022. Temat är den globala plastkrisen och unga ska utmana beslutsfattare att tillsammans spela sig fram till en hållbar lösning.

Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade (SUFF)
SUFF arbetar för integration i segregerade områden i Malmö, informerar om riskerna med droger, förebygger allt som kan påverka ungdomars hälsa på ett negativt sätt, bekämpar fördomar, diskriminering och rasism genom föreningsaktivitet, särskilt för funktionshindrade ungdomar som har rätt att delta i föreningsaktivitet. I sitt projekt ska de genomföra studiebesök och arrangera föreläsningar för unga med syfte att unga ska få ett ökat intresse för både civilsamhället och politik, med särskilt fokus på valet.

Stiftelsen Fanzingo
Stiftelsen Fanzingo synliggör fler människor och låter fler röster och perspektiv höras i det offentliga samtalet. Med nya röster, bilder och erfarenheter bidrar de till att bryta normer inom etablerade medier och skapar ett mer demokratiskt samhälle. I sitt projekt kommer de att synliggöra och visa upp sin bild av Sverige, som i dagsläget inte ges utrymme i den politiska debatten eller i media. En bild där ungas berättelse och delaktighet är i fokus.

Demokratibygget
Demokratibygget arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. De ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. I sitt projekt ska Demokratibygget utveckla sin metod Demokratiacceleratorn till gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Svenska Röda Korsets Röda Korsets ungdomsförbund engagerar barn och unga, skapar respekt för människovärdet, förhindrar och lindrar mänskligt lidande och ökar förståelsen människor emellan. I sitt projekt erbjuder RKUF arbetsstugor och workshops på temat påverkansarbete för barn och unga. Särskilt fokus ska vara på lokal påverkan just i de sammanhang där ungdomarna befinner sig.

Medborgarskolan Region Mitt
Medborgarskolan ger alla människor en chans att utvecklas genom ny kunskap tillsammans med andra genom folkbildning, uppdragsutbildning och skolor. I sitt projekt ska de genomföra ”Demokratitältet”, en stadsdelsturné i Gävle med 15 stopp för att prata om demokrati, valmöjligheter, rätten till att rösta och att göra sin röst hörd.

PoCaura Sverige
PoCaura erbjuder en plats och en plattform av och för gymnasieelever som rasifieras där de kan ta plats, känna sig trygga och skapa förändring. I sitt projekt ska de anordna workshops, föreläsningar, bokcirkel, läxhjälp, mentorskap och skapa en trygg plats för unga som rasifierats.

Romska ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet skapar förutsättningar för romska barn och ungdomar att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället. I sitt projekt samlar Romska Ungdomsförbundet 25 romska unga under två helger för att erbjuda kunskap om demokratiska rättigheter.

Visa mindre

NYFIKEN PÅ ATT HÖRA MER?

Olle Pallin- Cox
demokratifonden@youth2030.se
+46 70 771 24 39
Satsningen drivs av föreningen Youth 2030
Movement, med stöd från Stenbecks Stiftelse.