Demokratifonden

Demokratifonden

Demokratifonden

Demokratifonden är en katalysator för förändring. Vi delar ut bidrag till barn- och ungdomsdrivna initiativ som stärker ungas inflytande och delaktighet.

Unga idag är mer engagerade i samhället än någonsin. Samtidigt känner många unga att deras möjligheter att påverka samhället är få. Därför vill vi stötta organisationer och rörelser som, precis som vi, arbetar för att stärka ungas plats i demokratin och göra det möjligt för fler att påverka beslut som rör dem. För att få genomslag på riktigt måste arbetet vara ungdomsdrivet och utgå från de som berörs. Vi vill tända gnistan av intresse som finns där ute, och bidra till att fler unga kräver sina demokratiska rättigheter. Tillsammans river vi hindren mellan unga och makten!

Är ni intresserade av att söka stöd genom Demokratifonden?

Grundkriterier för att söka:

Grundvärderingar

Ni delar våra värderingar att alla människor är lika mycket värda, att ingen får diskrimineras, trakasseras eller utsättas för kränkande särbehandling. Ni skriver också under på att alla barn är egna individer och rättighetsbärare såsom de beskrivs i Barnkonventionen, Agenda 2030 och regeringens ungdomspolitiska mål.

Barn- och ungdomsfokus

Barn och unga är delaktiga i både planeringen, genomförandet och som deltagare i projektet som ni söker. Målgruppen i projektet är barn och unga, upp till 25 år, boende i Sverige.

Demokratisk organisationsform

Ni är en politiskt och religiöst obunden ideell förening eller stiftelse. Det behöver finnas någon på organisationen som har ansvar för, och avsatt tid, att arbeta med projektet.

Er idé behöver också verka för minst 2 av Demokratifondens 4 syften:

  1. Att deltagarna får ett ökat engagemang, kunskap och verktyg för samhällsutveckling, demokrati och sin roll som rättighetsbärare.
  2. Att skapa förutsättningar för marginaliserade* unga att påverka och delta i samhälls- och demokratiutvecklingen.
  3. Att ungas röster tas på större allvar i samhällsdebatten och maktens korridorer.
  4. Att makthavare och beslutsfattare förändrar sitt arbetssätt så att unga i större grad får inflytande.

Två sorters bidrag

Demokratifonden delar ut två olika sorters bidrag, ett 1-årigt projektbidrag och ett långsiktigt stöd under 3 års tid. Det går bara att beviljas en typ av bidrag under samma år. Verksamheten som genomförs oavsett bidrag ska syfta till att öka ungas inflytande i demokratin.

Projektbidrag

Projektbidraget går till 1-åriga satsningar på ungas delaktighet i demokratin. Vi välkomnar nyfikna och nytänkande initiativ, där unga själva formulerat vad det är som behövs och önskas. Det kan till exempel handla om metoder för att mobilisera unga som inte redan är engagerade, genomföra en stor kampanj för att förändra synen på unga i samhället eller att skapa nya metoder för att unga ska kunna vara med och påverka i sin kommun. Inom ramen för detta projektbidrag kan vi bevilja medel på mellan 10 000 kr och 500 000 kr.

Här kan du läsa vilka frågor som ställs i ansökningsformuläret för projektbidrag.

Långsiktigt stöd

Det långsiktiga stödet betalas ut under 3 års tid, förutsatt att verksamheten som drivs håller tillräcklig kvalitet. Verksamheten kan antingen fokusera på att bygga upp en gräsrotsorganisation och mobilisera unga, eller på påverkansarbete med fokus på systemförändring. För att få långsiktigt stöd för gräsrotsorganisering har vi satt ett maxtak på 3 Mkr i omsättning per år, baserat på de senaste 3 åren. För att driva påverkansarbete finns inget omsättningskrav. Bidraget ligger på antingen 100 000 kr eller 300 000 kr per år, vilken nivå som betalas ut beslutas av Youth 2030 Movement som driver Demokratifonden.

Här kan du läsa vilka frågor som ställs i ansökningsformuläret för långsiktigt stöd.

Har du checkat alla grundförutsättningar och vill söka stöd genom Demokratifonden?

Har du checkat alla grundförutsättningar och vill söka stöd genom Demokratifonden?

Ansökan är öppen till 31a augusti

Organisationerna vi stöder

Under 2023 stöttar Youth 2030 Movement 14 organisationer och deras projekt via Demokratifonden. Organisationerna representerar många olika sakfrågor, unga med olika erfarenheter, olika stora organisationer, organisationer som funnits olika lång tid och som finns spridda över hela Sverige.

Afroinstitutionen
Afroinstitutionen arbetar med att stärka, läka och lyfta svarta personer, att skapa gemenskap och bygga community, att sprida kunskap, att bekämpa anti-svart rasism, och att hylla Svarthet i all dess mångfald. I sitt projekt genomför de två residens med fokus på vila och konst samt organisering för svarta personer i Sverige. Residensen är samskapande och består av workshops, föreläsningar, vila och konst.

Aurora
Aurora verkar för att regeringen ska föra en tillräcklig klimatpolitik i linje med forskning och mänskliga rättigheter. I sitt projekt opinionsbildar de i både traditionell media och på sociala medier för att nå fler unga, erbjuda unga möjligheten att engagera sig i demokratin samt planera och genomföra demonstrationer för att göra sina röster hörda.

Demokratibygget
Demokratibygget arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. De ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. I sitt projekt jobbar Demokratibygget med sin metod Demokratiacceleratorn i gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Elevernas Riksförbund
Elevernas riksförbund samlar och stärker elever i demokratiska forum, representerar och för fram elevers röst och värnar elevers rättigheter. I sitt projekt startar de upp ett ordförandenätverk för en kontinuerlig och nära kontakt med medlemmarna. Utöver den digitala plattformen gör de två fysiska nätverksträffar och två digitala träffar.

Fler Unga
Fler Unga verkar för att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan, både i Almedalen och utanför. I sitt projekt skapar de en akademi där de genom workshops och föreläsningar med andra engagerade unga visar hur man kan engagera sig i samhället. Dessutom genomförs ett avslutande läger och resa till Almedalen för att öka ungas representation och deltagande där.

Föreningen Tilia
Tilia är en ideell organisation som arbetar för att förbättra ungas psykiska hälsa, att unga ska veta vad psykisk ohälsa är samt hur man kan få stöd för att må bättre. I sitt projekt genomför de regionalt arbete tillsammans med unga för att stärka ungas psykiska hälsa som resulterar i en rapport. Projektet ska säkerställa att den aktuella regionens insatser för psykisk hälsa är förankrat hos barn och unga.

Gävles Romska Internationella Förening (GRIF)
GRIF erbjuder en mötesplats för romer med fokus på barn och unga. De stärker barn och unga att vara öppna med sin romska identitet samt ökar kunskapen om rättigheterna som en nationell minoritet. I sitt projekt spelar de in en podd med 13 avsnitt som handlar om antiromsk rasism och hur det är att vara ung och rom idag.

IK EOS
IK Eos finns i Lund och är en av Sveriges största värdedrivna basketföreningar. De bedriver en bred verksamhet med träningsgrupper för alla åldrar och representationslag på hög Sverigenivå. I sitt projekt startar de upp en samlingslokal i Lund för nyanlända ungdomar med fokus på att skapa verktyg för samhällsengagemang.

Jämtlands Mångfaldsförening
Jämtlands Mångfaldsförening, JäMå, är en ideell förening med syfte att verka för mångfald, integration och jämställdhet, samt att genom aktiviteter, till exempel studiecirklar, föredrag och andra event, främja social gemenskap. I sitt projekt startar de upp ett ungdomsnätverk för att unga som vill engagera sig lokalt ska ha ett sammanhang för det.

Möllans Basement
Möllans Basement erbjuder sysselsättning, arbets- och studieförberedande träning, nätverksmöten och en social gemenskap för unga i Malmö. I sitt projekt åker de till Almedalen med unga för att kunna påverka politiker. Almedalsresan föranleds av panelsamtal med politiker och att unga demokratiambassadörer utbildar andra unga om demokrati under en lägervecka.

Riksförbundet 4H
4H är en ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. De verkar för att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. I sitt projekt får medlemmar lära sig om lokal demokrati genom att starta och driva lokala klubbar och frågor som är viktiga för dem samt ordna egna aktiviteter av, med och för unga.

Streetgäris
StreetGäris verkar för att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande organisation som arbetar för att utmana och omfördela makten i samhället. StreetGäris är en feministisk, intersektionell och antirasistisk organisation för kvinnor och icke-binära. I sitt projekt gör de podcasten ”Talet” som är ett alternativ till ”Sommarprat i P1”, där röster och berättelser som vanligtvis inte får ta plats hörs. Fokus ligger i år på unga personers berättelser.

Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade (SUFF)
SUFF arbetar för integration i segregerade områden i Malmö, informerar om riskerna med droger, förebygger allt som kan påverka ungdomars hälsa på ett negativt sätt, bekämpar fördomar, diskriminering och rasism genom föreningsaktivitet, särskilt för funktionshindrade ungdomar som har rätt att delta i föreningsaktivitet. I sitt projekt introducerar de tjejer med invandrarbakrund till idrott och genom det till ledarskap.

Unga Örnars Riksförbund
Unga Örnar vill skapa ett samhälle där alla barn och unga har en meningsfull, rolig och trygg fritid samt en jämlik barndom. I sitt projekt genomför de 10 träffar i lokala demokratiklubbar och 5 demokratiläger de de erbjuder barn och unga som bor i landsbygder i norra Sverige ökad förståelse och kunskap om demokrati och den svenska modellen.

Organisationer vi stöttat tidigare
2022
Afroinstitutionen
Demokratibygget
Elevernas Riksförbund
Fanzingo
Föreningen Inkludera
Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF)
Håll Sverige Rent
Medborgarskolan Region Mitt
Möllans Basement
PoCaura
PUSH Sverige
Romska Ungdomsförbundet
Sáminuorra
Streetgäris
Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade (SUFF)
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund
Tillsammans i förening
Unga med synnedsättning