Använd och sprid gärna våra bilder med familj och vänner.

Välkommen till maktskiftet
Rösträtt16

Afroinstitutionen
Afroinstitutionen stöttar, bildar och stärker afrosvenskar genom projekt som lyfter afrosvenska perspektiv och afrosvensk representation. De skapar också rum där det afrosvenska narrativet får vara i fokus. I sitt projekt bygger de en virtuell plats, en institution, där ungdomar får ta del av svart historia på ett interaktivt och engagerande sätt.

Elevernas riksförbund
Elevernas riksförbund samlar och stärker elever i demokratiska forum, representerar och för fram elevers röst och värnar elevers rättigheter. I sitt projekt ska de ordna en utbildningshelg under valåret där unga engagerade i skolfrågor tillsammans kan stärka sina röster. Fokus kommer att vara på de allmänna valen och ungas delaktighet i demokratin.

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent arbetar för att påverka attityder och beteende och därmed minska nedskräpningen. I sitt projekt deltar de med ett digitalt eller fysiskt escape room under klimatmötet Stockholm+50 i juni 2022. Temat är den globala plastkrisen och unga ska utmana beslutsfattare att tillsammans spela sig fram till en hållbar lösning.

Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade (SUFF)
SUFF arbetar för integration i segregerade områden i Malmö, informerar om riskerna med droger, förebygger allt som kan påverka ungdomars hälsa på ett negativt sätt, bekämpar fördomar, diskriminering och rasism genom föreningsaktivitet, särskilt för funktionshindrade ungdomar som har rätt att delta i föreningsaktivitet. I sitt projekt ska de genomföra studiebesök och arrangera föreläsningar för unga med syfte att unga ska få ett ökat intresse för både civilsamhället och politik, med särskilt fokus på valet.

Stiftelsen Fanzingo
Stiftelsen Fanzingo synliggör fler människor och låter fler röster och perspektiv höras i det offentliga samtalet. Med nya röster, bilder och erfarenheter bidrar de till att bryta normer inom etablerade medier och skapar ett mer demokratiskt samhälle. I sitt projekt kommer de att synliggöra och visa upp sin bild av Sverige, som i dagsläget inte ges utrymme i den politiska debatten eller i media. En bild där ungas berättelse och delaktighet är i fokus.

Demokratibygget
Demokratibygget arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. De ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. I sitt projekt ska Demokratibygget utveckla sin metod Demokratiacceleratorn till gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Svenska Röda Korsets Röda Korsets ungdomsförbund engagerar barn och unga, skapar respekt för människovärdet, förhindrar och lindrar mänskligt lidande och ökar förståelsen människor emellan. I sitt projekt erbjuder RKUF arbetsstugor och workshops på temat påverkansarbete för barn och unga. Särskilt fokus ska vara på lokal påverkan just i de sammanhang där ungdomarna befinner sig.

Medborgarskolan Region Mitt
Medborgarskolan ger alla människor en chans att utvecklas genom ny kunskap tillsammans med andra genom folkbildning, uppdragsutbildning och skolor. I sitt projekt ska de genomföra ”Demokratitältet”, en stadsdelsturné i Gävle med 15 stopp för att prata om demokrati, valmöjligheter, rätten till att rösta och att göra sin röst hörd.

PoCaura Sverige
PoCaura erbjuder en plats och en plattform av och för gymnasieelever som rasifieras där de kan ta plats, känna sig trygga och skapa förändring. I sitt projekt ska de anordna workshops, föreläsningar, bokcirkel, läxhjälp, mentorskap och skapa en trygg plats för unga som rasifierats.

Romska ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet skapar förutsättningar för romska barn och ungdomar att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället. I sitt projekt samlar Romska Ungdomsförbundet 25 romska unga under två helger för att erbjuda kunskap om demokratiska rättigheter.