Våra initiativ2023-09-19T07:24:39+00:00

Våra initiativ

Youth Up North

Youth Up North

Youth Up North

YOUTH UP NORTH

Hur skapar vi mer levande landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen? Det här är en framtidsfråga för många kommuner oavsett om de ligger i norra eller södra Sverige.

Youth Up North är en treårig satsning som startade 2020 med målet att tackla utmaningen lokalt i norra Sveriges inland. Vi verkar med Arjeplogs, Bodens och Doroteas kommuner som unika testbäddar för att identifiera framgångsfaktorer för att skapa en mer levande landsbygd för unga.

Vår utgångspunkt är att när unga får möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle så bidrar det till att skapa framtidstro och engagemang för platsen där de bor. 

 

Genom tvärsektoriella samarbeten mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun utvecklar vi nya metoder som testas och implementeras lokalt. Kärnan i arbetet är att skapa mötesplatser mellan vuxna beslutsfattare och unga samt bygga strukturer som ger unga inflytande.

Youth Up North har ungas entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer i centrum. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft.

Nyfiken på att höra mer?

Oliwer Karlsson
oliwer@youth2030.se
+46 76 017 25 33

Projektet drivs och stöttas av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.

 

Ung delaktighet:

Nyckeln till levande landsbygder

Läs Youth Up Norths slutrapport! Ta del av vår metod, framgångsfaktorer, resultat och mycket mer.

REPORTAGESERIE: UNGA ENTREPRENÖRER I NORR

En del av Youth Up North handlar om att bredda synen och möjliggöra plattformar för unga som lever i landsbygden, den här reportageserien är ett steg i den riktningen. Under 2021 intervjuade vi tillsammans med Fanzingo unga entreprenörer från olika delar av av Norrbotten och Västerbotten. Vi hoppas att porträtten visar på den mångfald av entreprenöriella tankar, idéer och företag som finns i landsbygden

Utopia Lab

Utopia Lab

Utopia Lab

UTOPIA LAB

Samskapar lösningar för en bättre framtid!

Som en del av H22 City Expo i Helsingborg anordnade vi på Youth 2030 Movement en två dagars ungdomsmässa för och av stadens ungdomar. Under våren 2022 träffade vi 329 ungdomar i staden och frågade vilken förändring de ville se och vilka hinder de möter i sin vardag. Dessa röster, tankar och idéer tog vi med oss till dag ett av Utopia Lab då vi samlade över 200 ungdomar och 65 beslutsfattare för att samskapa lösningar för en bättre framtid.

Utopia Lab är ett samarbete mellan Youth 2030 Movement, Helsingborgs Stad och Another Tomorrow

My Petré
my@youth2030.se
+46 73 944 76 30

Tuta för demokratin!

Tuta för demokratin!

Tuta för demokratin!

TUTA FÖR DEMOKRATIN!

En mer rättvis demokrati!

Från juni 2022 till juni 2023 driver vi en demokratisatsning för motorburen ungdom mellan 15-25 år i Malå och Norsjö med målet att öka valdeltagandet för förstagångsväljare i valen 2022 och 2026, och att stärka målgruppens möjligheter till deltagande och inkludering mellan valen.

Projektet syftar även till att samhällsutvecklingen ska inkludera unga, för en starkare och mer rättvis demokrati. Projektets aktiviteter sker av, med och för en grupp unga som deltar mer sällan i demokratin och på platser där deltagandet i demokratin är lägre än snittet – i landsbygdskommuner i norra Sveriges inland.

Motorburen ungdom är en målgrupp unga som sällan ser sig själva representeras i media eller i politiska sammanhang. I projektet jobbar vi med demokratiambassadörer, unga personer på orten som är med i planerandet och genomförandet av aktiviteter inom ramarna för projektet lokalt och som blir förebilder i sin community.

Projektet Tuta för demokratin! är finansierat av MUCF och genomförs tillsammans med våra samverkanspartners Norsjö kommun och Malå kommun.

Hör av dig om du vill veta mer!

Helena Forsgren
helena@youth2030.se

Ungas rätt till inflytande

Ungas rätt till inflytande

Ungas rätt till inflytande

UNGAS RÄTT TILL INFLYTANDE

Sektorsövergripande samverkan!

Projektet “Ungas rätt till inflytande” adresserar samhällsutmaningen att bara två av tio unga mellan 13-25 år (MUCF 2021) vet hur de kan påverka sin lokala samhällsutveckling, och denna växande samhällsutmaning har de flesta kommuner idag ingen lösning på samtidigt som gapet mellan unga och den lokala demokratins traditionella system ökar.

Inom projektet vill vi hitta mekanismer och metoder för ungas inflytande i lokal samhällsutveckling, därför syftar det här projektet till att undersöka, utveckla och ta fram arbetssätt för hur vi kan stärka demokratin på mindre orter i landet för att sedan sprida metoderna vidare till kommuner nationellt.

Vi undersöker hur vi kan göra det långsiktigt och hållbart. Ett särskilt fokus i projektet handlar om att se vilka mekanismer som idag utesluter unga från demokratin. Genom sektorsövergripande samverkan undersöker vi även hur samverkan kan stärka och utveckla dessa metoder.

Projektet finansieras av Vinnova och genomförs tillsammans med kommunerna Munkfors och Falköping, Glappet analysbyrå och Another Tomorrow framtidsbyrå.

Stina Scott
stina@youth2030.se

#Rösträtt16

#Rösträtt16

#Rösträtt16

#RÖSTRÄTT16

Nu river vi hinder mellan unga och makten!

För hundra år sedan fick kvinnor rätt att rösta i Sverige. Det brukar kallas att allmän och lika rösträtt infördes. Men – allmän och lika för vem? Idag exkluderas 16- och 17-åringar från att rösta, enbart på grund av deras ålder. Nu när Sverige firar “100 år av demokrati” är det dags att även unga får full tillgång till sina demokratiska rättigheter.

Varannan ung uppger att den inte känner sig inkluderad i samhället. Vi måste minska glappet mellan politiker och unga, och trösklarna för ungas politiska deltagande behöver sänkas. Att ge unga rösträtt sänker inte bara trösklarna, utan tar bort dem.

Idag har ett tiotal länder sänkt rösträttsåldern till 16 år, till exempel Österrike, Skottland, Estland och Brasilien. Även i Tyskland, Malta och USA har 16-åringar rösträtt i vissa delar av landet.

De senaste 75 åren har det skett en rad sänkningar av rösträttsåldern i Sverige: 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och nu senast 1975 till 18 år. Nu är det dags för nästa sänkning!

I maj 2021 lanserade vi, tillsammans med 10 organisationer inom ungdomsrörelsen och den vuxna barnrättsrörelsen, ett gemensamt upprop för att sänka rösträttsålder i Sverige. På störredemokrati.nu har vi samlat inspiration, fakta, forskning och aktivist-kit.

Vi är övertygade om att ungas kraft, engagemang och idéer gör demokratin starkare och bättre. Riv hinder mellan unga och makten med oss! Ta upp kampen och gå med i vårt nätverk för sänkt rösträttsålder!

Till toppen