Våra initiativ

TOPPMÖTE 2024 – UNGAS INFLYTANDE OCH DELATKIGHET I DEMOKRATIN

Youth 2030 arrangerar Toppmöten för att föra samman unga från hela Sverige och politiska beslutsfattare på högsta nivå. Årets Toppmöte äger rum den 23 oktober och har temat ungas inflytande och delaktighet i demokratin. Det här är en avgörande fråga i en tid då ungas intresse för politik och förtroende för demokratin minskar.

Toppmötet äger rum för femte gången och inleds med öppningstal från Camilla Waltersson Grönwall, minister med ansvar för barnrättsfrågor, samt Juno Blom, barnombudsman. 

YOUTH UP NORTH

Hur skapar vi mer levande landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen? Det här är en framtidsfråga för många kommuner oavsett om de ligger i norra eller södra Sverige.

Youth Up North är en treårig satsning som startade 2020 med målet att tackla utmaningen lokalt i norra Sveriges inland. Vi verkar med Arjeplogs, Bodens och Doroteas kommuner som unika testbäddar för att identifiera framgångsfaktorer för att skapa en mer levande landsbygd för unga.

Vår utgångspunkt är att när unga får möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle så bidrar det till att skapa framtidstro och engagemang för platsen där de bor. 

 

Genom tvärsektoriella samarbeten mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun utvecklar vi nya metoder som testas och implementeras lokalt. Kärnan i arbetet är att skapa mötesplatser mellan vuxna beslutsfattare och unga samt bygga strukturer som ger unga inflytande.

Youth Up North har ungas entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer i centrum. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft.

Nyfiken på att höra mer?

Helena Forsgren
helena@youth2030.se
+46 076 832 36 61

Projektet drivs och stöttas av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.

 

Landsbygdens röster

Landsbygdens röster

Landsbygdens röster

Landsbygdens röster

Unga i landsbygder har sämre tillgång till fritidsaktiviteter, mötesplatser och grundläggande samhällsservice som exempelvis skola, kollektivtrafik och sjukvård än vad unga i städer har. Det vill vi ändra på med projektet Landsbygdens röster som möjliggjorts tack vare stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.

De senaste åren har Youth 2030 Movement arbetat aktivt med unga i landsbygdsområden, med särskilt fokus på norra Sveriges inland. Erfarenheterna från arbetet visar att trots att unga vill påverka sina lokalsamhällen saknar de ofta självförtroende, kunskap och de nödvändiga verktygen för att skapa förändring.

Landsbygdens röster stärker unga i landsbygder genom att motivera, inspirera och ge dem konkreta verktyg för att driva förändring i sina lokalsamhällen. I projektet arbetar vi med välbeprövade metoder för att öka ungas delaktighet och inflytande samt skapar möten mellan unga och beslutsfattare. Utifrån ungdomarnas egna engagemang, drivkrafter och önskemål utvecklar vi en rad olika insatser och aktiviteter som skapar förutsättningar för samhällsförändring.

Det långsiktiga målet med projektet är att minska känslan av utanförskap bland unga i landsbygdsområden och främja en mer inkluderande och jämlik samhällsutveckling. Landsbygdens röster pågår under 2024 och har möjliggjorts tack vare stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.

My Petré, projektledare
my@youth2030.se
+46 73 944 76 30

#Rösträtt16

#Rösträtt16

#Rösträtt16

#RÖSTRÄTT16

Nu river vi hinder mellan unga och makten!

För hundra år sedan fick kvinnor rätt att rösta i Sverige. Det brukar kallas att allmän och lika rösträtt infördes. Men – allmän och lika för vem? Idag exkluderas 16- och 17-åringar från att rösta, enbart på grund av deras ålder. Nu när Sverige firar “100 år av demokrati” är det dags att även unga får full tillgång till sina demokratiska rättigheter.

Varannan ung uppger att den inte känner sig inkluderad i samhället. Vi måste minska glappet mellan politiker och unga, och trösklarna för ungas politiska deltagande behöver sänkas. Att ge unga rösträtt sänker inte bara trösklarna, utan tar bort dem.

Idag har ett tiotal länder sänkt rösträttsåldern till 16 år, till exempel Österrike, Skottland, Estland och Brasilien. Även i Tyskland, Malta och USA har 16-åringar rösträtt i vissa delar av landet.

De senaste 75 åren har det skett en rad sänkningar av rösträttsåldern i Sverige: 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och nu senast 1975 till 18 år. Nu är det dags för nästa sänkning!

I maj 2021 lanserade vi, tillsammans med 10 organisationer inom ungdomsrörelsen och den vuxna barnrättsrörelsen, ett gemensamt upprop för att sänka rösträttsålder i Sverige. På störredemokrati.nu har vi samlat inspiration, fakta, forskning och aktivist-kit.

Vi är övertygade om att ungas kraft, engagemang och idéer gör demokratin starkare och bättre. Riv hinder mellan unga och makten med oss! Ta upp kampen och gå med i vårt nätverk för sänkt rösträttsålder!

RAPPORT: UNGA RÖSTER FRÅN SVERIGES LANDSBYGDER

Unga som växer upp i landsbygder möter särskilda utmaningar kopplat till grundläggande levnadsvillkor som fritidsaktiviteter, utbildning, vård och kollektivtrafik. Samtidigt finns det en stark lokalpatriotism och många vill bo kvar på den plats där de vuxit upp. Det framträder i en ny rapport där Youth 2030 Movement har sammanställt röster från möten med tusentals unga i Sveriges landsbygder.

Utopia Lab

Utopia Lab

Utopia Lab

UTOPIA LAB

Samskapar lösningar för en bättre framtid!

Som en del av H22 City Expo i Helsingborg anordnade vi på Youth 2030 Movement en två dagars ungdomsmässa för och av stadens ungdomar. Under våren 2022 träffade vi 329 ungdomar i staden och frågade vilken förändring de ville se och vilka hinder de möter i sin vardag. Dessa röster, tankar och idéer tog vi med oss till dag ett av Utopia Lab då vi samlade över 200 ungdomar och 65 beslutsfattare för att samskapa lösningar för en bättre framtid.

Utopia Lab är ett samarbete mellan Youth 2030 Movement, Helsingborgs Stad och Another Tomorrow

My Petré
my@youth2030.se
+46 73 944 76 30

Ungas rätt till inflytande

Ungas rätt till inflytande

Ungas rätt till inflytande

UNGAS RÄTT TILL INFLYTANDE

Sektorsövergripande samverkan!

Projektet “Ungas rätt till inflytande” adresserar samhällsutmaningen att bara två av tio unga mellan 13-25 år (MUCF 2021) vet hur de kan påverka sin lokala samhällsutveckling, och denna växande samhällsutmaning har de flesta kommuner idag ingen lösning på samtidigt som gapet mellan unga och den lokala demokratins traditionella system ökar.

Inom projektet vill vi hitta mekanismer och metoder för ungas inflytande i lokal samhällsutveckling, därför syftar det här projektet till att undersöka, utveckla och ta fram arbetssätt för hur vi kan stärka demokratin på mindre orter i landet för att sedan sprida metoderna vidare till kommuner nationellt.

Vi undersöker hur vi kan göra det långsiktigt och hållbart. Ett särskilt fokus i projektet handlar om att se vilka mekanismer som idag utesluter unga från demokratin. Genom sektorsövergripande samverkan undersöker vi även hur samverkan kan stärka och utveckla dessa metoder.

Projektet finansieras av Vinnova och genomförs tillsammans med kommunerna Munkfors och Falköping, Glappet analysbyrå och Another Tomorrow framtidsbyrå.

Stina Scott
stina@youth2030.se